Izvori financiranja


Prihodi Libertas Dubrovnik d.o.o.-a predstavljaju:
Prihodi od pružanja usluga prodaje karata i usluga koje su definirane cjenikom Libertas Dubrovnik d.o.o.-a te posebnim Ugovorima i/ili Odlukama ugovornih strana.