Tijela društva


Nadzorni odbor


Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i obavlja druge Zakonom određene poslove, ima pet članova od kojih četiri člana imenuje Skupština Društva, a jednog člana biraju radnici. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine nakon čega mogu biti ponovno imenovani, odnosno birani.

Poslovnik o radu nadzornog odbora

Najava sjednica Nadzornog odbora

Sjednica Nadzornog odbora NO-2/20 održati će se dana 18. lipnja 2020. godinePopis sjednica Nadzornog odbora i doneseni zaključci


Popis sjednica održanih u 2020. god.
NO-1/20 održana 03. lipnja 2020. (Izvješće o inventurnom popisu za 2019.godinu, Godišnje izvješće o poslovanju za 2019.-tu godinu.)

Popis sjednica održanih u 2019. god.
NO -1/19 održana 29. travnja 2019. (Izvješće o inventurnom popisu za 2018.godinu, Godišnje izvješće o poslovanju za 2018. godinu. )
NO -2/19 održana 20. svibnja 2019. (Revizorski revidirano izvješće za 2018. godinu, Odluka o raspodjeli dobiti za 2018. godinu, Izmjene i dopune Plana poslovanja 2019. godinu, Pokretanju postupka nabave vozila putem leasinga, Plan nabave vozila i Pokretanje postupka zaduženja za realizaciju projekata Društva. )
NO -3/19 održana 06. rujna 2019. (II izmjena i dopuna plana poslovanja za 2019. godinu i pokretanje postupka javne nabave 3 (dodatna) gradska niskopodna zglobna autobusa )
NO 4/19 održana 14. studenog 2019. (Devetomjesečno Izvješće o poslovanju u 2019. godini, utvrđivanje razlike naknade do kraja 2019. godine u skladu s postocima iz metodologije utvrđene u Prilogu 3. Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu i pripadajućeg dodatka istom, plan fizičkog obima usluga putničkog prijevoza za 2020. godinu, planirani opseg javne usluge putničkog prijevoza za 2020. godinu, postupak javne nabave 5 kombi vozila putem operativnog leasinga na razdoblje od 7 godina, davanje suglasnosti za nastavak procedure za sklapanje ugovora o operativnom leasingu na razdoblje od 7 godina za 5 vozila za prijevoz putnika 16 + 1 putem operativnog leasinga sve prema provedenom postupku javne nabave JNMV 07/19,dopuna Društvenog ugovora )
NO 5/19 održana 09. prosinca 2019. (Utvrđivanje razlike naknade do kraja 2019. godine u skladu s postocima iz metodologije utvrđene u Prilogu 3. Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu i pripadajućeg dodatka istom, odabir kreditora za nadogradnju sustava naplate u prigradskim vozilima i uvođenje ultra light kartice, plan zapošljavanja za 2020. godinu ,odluka o donaciji )
NO 6/19 održana 20. prosinca 2019. (Poslovni plan za 2020. godinu, davanje naloga revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća Društva )

Popis sjednica održanih u 2018. god.
NO -1/18 održana 11. siječnja 2018.
NO -2/18 održana 25. travnja 2018.
NO -3/18 održana 30. travnja 2018.
NO -4/18 održana 19. lipnja 2018.
NO -5/18 održana 12. studenog 2018.
NO -6/18 održana 27. prosinca 2018.Skupštine društva


Skupštinu Društva čine svi članovi Društva. Članovi Društva na skupštini sudjeluju osobno ili putem zakonskih zastupnika ili punomoćnika na temelju pismene punomoći koju izdaje osoba ovlaštena za zastupanje člana Društva.

Sjednicama Skupštine društva Libertas Dubrovnik d.o.o. mogu nazočiti građani, predstavnici zainteresiranih pravnih osoba.

Građani i pravne osobe dužni su pisanim putem najaviti svoju nazočnost i nazočnost svojih predstavnika najmanje 3 (tri) dana prije održavanja sjednice Skupštine društva.

Najava nazočnosti ostvaruje se popunjavanjem Zahtjeva za prisustvovanje sjednicama kojeg je potrebno poslati poslati na adresu elektroničke pošte: pristupinfo@libertasdubrovnik.com

Osobe koje dobiju dopuštenje predsjednika Skupštine društva za nazočnost sjednici o tome će biti obaviješteni najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, a svoje pravo ostvaruju predočenjem osobne iskaznice ili druge identifikacijske isprave prije samog početka održavanja sjednice. Prostorni uvjeti u prostorijama održavanja sjednica Skupštine društva omogućuju prisustvo jedne osobe.

U slučaju prijave većeg broja građana vodit će se računa o redoslijedu prijava te obzirom na redoslijed prijava izdati dopuštenje za nazočnost na sjednici. O radu Skupštine javnost je obaviještena objavom na web stranici https://www.libertasdubrovnik.hr//.

U skladu s člankom 15. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), tijela javne vlasti nisu dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup informacijama.
Zahtjev za nazočnost


Najava Skupština društva

Redovna Skupština društva (59.) održati će se dana 29. lipnja 2020. godine.Popis skupština i donesene odluke u radu Skupština


Skupštine Društva održane u 2019. god.
Redovita 54. Skupština održana 29. svibnja 2019. god.(Odluka o Izmjeni i dopuni plana poslovanja za 2019. godinu, Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupaka javne nabave 5 prigradskih autobusa putem operativnog leasinga, Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave 3 gradska niskopodna zglobna autobusa putem operativnog leasinga i Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave 5 kombi vozila putem operativnog leasinga. )
Redovita 55. Skupština održana 19. lipnja 2019. god. (Odluka o prihvaćanju godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2018. godinu, Odluka o prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu, Odluka o prihvaćanju revizorski revidiranog Izvješća za 2018. godinu, Odluka o utvrđenju računa dobiti i gubitka za 2018. godinu, Odluka o potvrdi izbora revizora za 2019. godinu, Odluka o prihvaćanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2018. godini, Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu, Odluka o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljanju nadzora vođenja poslova Društva u 2018. godini, Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu i Odluka o suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za nadogradnju sustava naplate u prigradskim vozilima i uvođenje ultralight kartice. )
Redovita 56. Skupština održana 19. rujna 2019. god. (Odluka o prihvaćanju II. Izmjene i dopune poslovnog plana za 2019. godinu i Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave 3 (dodatna) gradska niskopodna zglobna autobusa putem operativnog leasinga. )
Redovita 57. Skupština održana 15. studenog 2019. god.(Devetomjesečno Izvješće o poslovanju u 2019. godini, plan poslovanja za 2020. godinu, plan fizičkog obima usluga putničkog prijevoza za 2020. godinu, planirani opseg javne usluge putničkog prijevoza za 2020. godinu, plan zapošljavanja za 2020. godinu, izmjena Odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka javne nabave 5 kombi vozila putem operativnog leasinga i Dopuna Društvenog ugovora.)
Redovita 58. Skupština Društva održana 23. prosinca 2019. god(Utvrđivanje razlike naknade do kraja 2019. godine u skladu s postocima iz metodologije utvrđene u Prilogu Ugovora o pružanju komunalne usluge i o nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu i pripadajućeg dodatka istom, odabir kreditora za nadogradnju sustava naplate u prigradskim vozilima i uvođenje ultra light kartice, plan poslovanja za 2020. godinu i plan zapošljavanja za 2020. godinu.)

Skupštine Društva održane u 2018. god.
Redovita 50. Skupština održana 29. ožujka 2018. god.
Redovita 51. Skupština održana 27. lipnja 2018. god.
Redovita 52. Skupština održana 15. studenog 2018. god.
Redovita 53. Skupština održana 31. prosinca 2018. god.